Privacyverklaring Sollicitanten

Datum: april 2018

Blanco Services B.V. (hierna: Blanco’) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot sollicitanten als onderdeel van het wervingsproces. Blanco wil transparant zijn over hoe zij (persoons)gegevens verzamelt en gebruikt, en daarmee aan haar verplichtingen inzake gegevensbescherming voldoen.

Welke informatie verzamelt Blanco?

Blanco kan verschillende informatie over u bewaren. Dit omvat of zou kunnen omvatten:

  • Uw naam, adres en contactgegevens, inclusief e‑mailadres en telefoonnummer, geboortedatum en geslacht;
  • Gegevens over uw kwalificaties, vaardigheden, ervaring en arbeidsverleden;
  • Informatie over uw huidige niveau van bezoldiging, inclusief aanspraken op uitkeringen, en/​of
  • Informatie over uw Nederlandse werkvergunning.

Blanco kan deze informatie op verschillende manieren verzamelen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn verkregen uit aanvraagformulieren, cv’s, uw paspoort of andere identiteitsdocumenten, of verzameld via interviews of andere vormen van beoordeling. Blanco kan ook persoonsgegevens over u van derden verkrijgen, zoals referenties die zijn verstrekt door voormalige werkgevers. Het aanvragen en indienen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Gegevens zullen op verschillende plaatsen worden opgeslagen, onder meer in uw sollicitatiedossier, in HR-beheersystemen en op andere IT-systemen (inclusief e‑mail). De gegevens kunnen worden opgeslagen in de Cloud met behulp van Cloudproviders en/​of datacenters die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.

Waarom verwerkt Blanco persoonsgegevens?

Blanco moet gegevens verwerken om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsrelatie. Het kan ook nodig zijn om uw gegevens te verwerken om een contract met u aan te kunnen aangaan. In sommige gevallen moet Blanco gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat zij voldoet aan haar wettelijke verplichtingen. Blanco heeft een legitiem belang bij de verwerking van persoonsgegevens tijdens het wervingsproces en bij het vastleggen van gegevens inzake het wervingsproces. Door gegevens van sollicitanten te verwerken, kan Blanco het wervingsproces beheersen, de geschiktheid van een kandidaat voor een functie binnen Blanco beoordelen en beslissen wie zij een baan aanbiedt. Blanco moet mogelijk ook gegevens van sollicitanten verwerken om te reageren op en zich te kunnen verdedigen tegen juridische claims. Blanco zal uw gegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan de wervingsprocedure waarvoor u uzelf heeft aangemeld.

Wie heeft toegang tot gegevens?

Uw informatie kan intern worden gedeeld met het oog op het wervingsproces. Dit omvat leden van het HR- en rekruteringsteam, interviewers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces, managers met een vacature en IT-personeel als toegang tot de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun rollen. Blanco kan uw informatie ook delen met derden die (HR-) diensten verlenen aan Blanco, zoals aanbieders die screenings uitvoeren tegen PEP- en sanctielijsten en/​of die een BKR-controle uitvoeren. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als gevolg van het gebruik van Cloudproviders en/​of datacenters buiten de EER waar Blanco uw gegevens kan opslaan. Gegevens worden buiten de EER overgedragen op basis van het US-EU Privacy Shield of andere veiligheidsmaatregelen.

Hoe beschermt Blanco gegevens? 

Blanco neemt de beveiliging van uw gegevens serieus. Blanco heeft interne beleidsregels en controles om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet verloren gaan, per ongeluk worden vernietigd, misbruikt of bekendgemaakt en niet toegankelijk zijn, behalve voor onze werknemers bij de uitvoering van hun taken.

Hoe lang houdt Blanco gegevens?

Als uw sollicitatie niet succesvol is, bewaart Blanco uw gegevens maximaal vier weken na het einde van het sollicitatieproces. Als u ermee instemt om Blanco toe te staan uw persoonlijke gegevens te bewaren, bewaart Blanco uw gegevens voor een verdere periode van 12 maanden ter overweging voor toekomstige werkgelegenheid. Aan het einde van die periode of als u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens verwijderd of vernietigd.

Als uw sollicitatie succesvol is, worden persoonsgegevens die tijdens het wervingsproces zijn verzameld, overgedragen naar uw personeelsdossier en bewaard gedurende uw dienstverband. De tijd dat Blanco uw gegevens in dat geval bewaard, worden u verstrekt in een nieuwe privacyverklaring.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u een aantal rechten. U kunt:

  • Op verzoek inzage en een kopie krijgen van uw gegevens;
  • Blanco verplichten om onjuiste of onvolledige gegevens te wijzigen;
  • Blanco verplichten om uw gegevens te verwijderen of de gegevensverwerking stop te zetten, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking, en
  • Bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens wanneer Blanco vertrouwt op haar legitieme belangen als rechtsgrond voor verwerking.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met teamup@​useblanco.​com

Wat als u geen persoonsgegevens wil verstrekken?

U heeft geen wettelijke of contractuele verplichting om gegevens te verstrekken aan Blanco tijdens het sollicitatieproces. Als u de informatie echter niet verstrekt, kan Blanco uw sollicitatie mogelijk niet of niet volledig verwerken.

Wijzigingen

Blanco is gerechtigd deze Privacy Notice — Sollicitanten’ van tijd tot tijd aan te passen, zonder dat enige kennisgeving vereist is. De meest actuele privacy notice kan altijd worden geraadpleegd via de website van Blanco www​.use​blan​co​.com